NEW

แจ้งการเปลี่ยน Competency ในระบบบริหารจัดการ
เริ่มใช้ 1 ต.ค. 65

การเปลี่ยนแปลงรายชื่อ Competency ในระบบบริหารจัดการ โดยจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 (เริ่มต้นปีงบประมาณ 66) เป็นต้นไป

Competency and Skill framework for MedCMU Employee

เปลี่ยนเพื่อพร้อม Reskill/Upskill ทุกคนให้ทันโลก

เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารคณะฯ ในวาระ 4 ปี (พ.ศ.2564-2568) โดยมีแนวคิดที่จะบริหารงานคณะแพทยศาสตร์ในวาระ 4 ปีนี้ และภายหน้าให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพตามวิสัยทัศน์ “A Trustworthy Medical School improving Sustainable Humanity Well-Being” และ กลยุทธ์ MEDCMU ประกอบกับได้กำหนดสมรรถนะที่มุ่งหวังของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Competency and Skill) ขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การจัดโครงการภายในคณะฯ มีความสอดคล้องกับ พันธกิจ และ สมรรถนะที่มุ่งหวังของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ Competency ในระบบบริหารจัดการ โดยจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 (เริ่มต้นปีงบประมาณ 66) เป็นต้นไป

สำนักงานคณะฯ
ภาควิชา
โรงพยาบาล
/ศูนย์
OUR COMPETENCY

รายชื่อ Competency ใหม่ ระบบบริหารจัดการ

 • โครงการพัฒนาตามหลักค่านิยมองค์กร
  (MED CMU Core value ) ตัวย่อ: CQIT

  วัตถุประสงค์: บุคลากรคณะแพทยศาสตร์สามารถปฏิบัติตนตามค่านิยมองค์กร “CQIT”

  C: Customer Focus มุ่งเน้นผู้รับบริการ
  Q: Quality ทำงานมีคุณภาพ
  I: Innovation ซึมซาบนวัตกรรม
  I: Integrity คุณธรรมคู่ความดี
  T: Teamwork ทีมสามัคคี มีผลงาน
 • โครงการพัฒนาความรู้เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  (Functional Competency) ตัวย่อ: FC

  วัตถุประสงค์: บุคลากรคณะแพทยศาสตร์เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  โครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาความรู้เฉพาะตามสายอาชีพหรือลักษณะงานที่ปฏิบัติ ให้เกิดความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญในงานที่ปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่ วางไว้ และเกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ ในการทำงาน

 • โครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก
  (Core Competency) ตัวย่อ: CC

  วัตถุประสงค์: บุคลากรคณะแพทยศาสตร์มีสมรรถนะพื้นฐานตามที่คณะฯ กำหนด

  โครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะหลักที่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกคนพึงมี เป็นสมรรถนะพื้นฐานที่จะนำองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ซึ่งสมรรถนะหลักประกอบไปด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่

  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
  การบริการที่ดี (Service Mind)
  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
  การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) การทำงานเป็นทีม (Teamwork)
 • โครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาตามสมรรถนะด้านการบริหาร
  (Managerial Competency) ตัวย่อ: MC

  วัตถุประสงค์: บุคลากรคณะแพทยศาสตร์มีความสามารถในการบริหารจัดการ

  โครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาตามสมรรถนะด้านการบริหาร เพื่อสนับสนุนผู้บริหารทุกระดับให้มีทักษะด้านการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรบรรลุตามยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่ได้กำหนด ซึ่งสมรรถนะด้านการบริหารประกอบไปด้วย 6 สมรรถนะ ได้แก่

  สภาวะผู้นำ (Leadership)
  วิสัยทัศน์ (Visioning)
  การวางกลยุทธ์ (Strategic Orientation)
  ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน (Change Leadership)
  การควบคุมตนเอง (Self Control)
  การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)
 • โครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร
  (Language and Communication Skills) ตัวย่อ: LC

  วัตถุประสงค์: บุคลากรคณะแพทยศาสตร์สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  โครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสารกับผู้อื่น หรือทีม ส่งเสริมความสามารถในการรับ-ส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาและถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร อาทิ เช่น

  การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication skill)
  การเจรจาต่อรอง (Negotiation skill)
  การบริหารความขัดแย้ง (Conflict management)
  ความสามารถในการมีอิทธิพลทางความคิด (Influencing and leading to goals)
  การทำงานร่วมกัน (Collaboration)
 • โครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร
  (Powered Skills) ตัวย่อ: PS

  วัตถุประสงค์: บุคลากรคณะแพทยศาสตร์มีความรู้และทักษะที่สามารถช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กร

  โครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะที่ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานบรรลุได้ตามกลยุทธ์ของคณะฯ อาทิ เช่น

  Non-Technical Skills
  การคิดเชิงวิพากษ์ & การวิเคราะห์ (Critical thinking & Analysis)
  ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (Behavioral Flexibility & Adaptability)
  ความคิดสร้างสรรค์และการริเริ่มสิ่งใหม่ (Creativity, originality & initiative)
  การบริหารคุณภาพ (Quality Management)
 • โครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านดิจิทัลและนวัตกรรม
  (Digital Transformations and Innovation) ตัวย่อ: DI

  วัตถุประสงค์: บุคลากรคณะแพทยศาสตร์สามารถนำความรู้และทักษะด้านดิจิทัลและนวัตกรรมมาปรับใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  โครงการที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงาน ตลอดจนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและนวัตกรรม อาทิเช่น

  ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)
  การรู้สารสนเทศ (Information literacy)
  ทักษะการใช้ ดูแล และจัดการเทคโนโลยี (Technology use, Monitoring & Control)
  การคิดเชิงวิเคราะห์และนวัตกรรม (Analytical Thinking & Innovation)
 • โครงการพัฒนาและฝึกอบรม
  (Organization Development) ตัวย่อ: OD

  วัตถุประสงค์: บุคลากรคณะแพทยศาสตร์สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร

  โครงการพัฒนาและฝึกอบรม ที่ส่งเสริมให้การดำเนินการขับเคลื่อนองค์กร และการพัฒนาระบบบริหารงานแบบบูรณาการที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคลากรในองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

หมายเหตุ

โครงการฝึกอบรม 1 โครงการ สามารถเลือก Competency ได้มากกว่า 1 ด้าน

โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการ และหัวข้อการฝึกอบรม ว่าตอบสนองต่อ Competency ในด้านใดบ้าง ซึ่งสามารถศึกษา สมรรถนะที่มุ่งหวังของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Competency and Skill) ได้ที่

เปรียบเทียบ

รายชื่อ Competency เดิม และใหม่ในกรณีที่ต้องการทราบว่าโครงการฝึกอบรมที่ได้จัดก่อนหน้าการเปลี่ยนรายชื่อ Competency ในระบบบริหารจัดการจะจัดเก็บข้อมูลอย่างไร สามารถเปรียบเทียบ รายชื่อ Competency เดิม และ Competency ใหม่ได้ดังนี้

ส่วนที่ 1

รายชื่อ Competency ที่คงเดิมไว้ส่วนที่ 2

รายชื่อ Competency ที่ถูกเปลี่ยนใหม่Competency เดิม   Competency ใหม่