Performance Management Systems การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์

Performance Management Systems การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์

ใน Managerial Competency
0
(0 คะแนน)

รายงานรายวิชา

โปรดอธิบายเกี่ยวกับรายงานให้สั้นและชัดเจน

แบ่งปัน

แบ่งปันหลักสูตรกับเพื่อนของคุณ

Buy with points

ข้อมูลเพิ่มเติม